Paragliding expedition    „Co nejvíc slunce, co nejmíň ropy...“ "Maximum of sun, minimum of oil"
.
      
Start expedice: 17.8.2011
Směr západ, se snahou letět co nejvíce na padáku, přitom se nikdy nevracet na start. V Alpách a Brazilii to byl čistokrevný PG čundr se vším v sedačce nebo na zádech, bez podpory, s přejezdy veřejnou dopravou. Ve Španělsku, na Sahaře, v Texasu a v Australských pouštích to bylo putování s podporou vlekacím autem. Mezi kontinenty jsem posílal vlekadlo poštou. V Andách jsem putoval autobusy, s pokusem o přelet na 4000m plošině Altiplano a taky pobřežním letem v Chile. Na Floridě jsem se zúčastnil testů PG aerovleku letadlem, ve Wyomingu jsem se přidal k přátelům, pokoušejícím se o rekordní lety v horské polopoušti. K nejzajímavějším přeletům patří 150km let na Sahaře, let na Altiplanu, byť byl velmi kartičký, let v Utahu s dostupem do 5000m, anebo třeba krátký let v neuvěřitelně mohutných termických podmínkách v západní části australského centra.
Atlantský a Tichý oceán jsem překonal s přáteli na plachetnicích, ve Venezuele jsme putovali motorovými kánoemi a malými letadly zásobujícími zlatokopy v tamních pralesích. Perlou výpravy bylo měsíční putování malým motorovým člunem po Amazonce. Při těchto mokrých jihoamerických etapách jsem ssebou stále vláčel kompletní PG výpravu. Sušení pak bylo mou hlavní posedlostí :)
Základní ideou cesty bylo střídat severní a jižní polokouli tak, abych využil čtyři léta za dva roky. Obtíže s překonáním Číny expedici prodloužily až do zimy, takže závěr v Ásii byl už méně o létání. Poslední malý i když zajímavý přelet jsem měl u jezera Balchaš v Kazachstánu. Dobrodružství se přeneslo off-road putování, třeba v Laoských bahnech, v Mongolském Gobi, nebo v pustinách kolem Aralského jezera.
V cíli - doma: 22.2.2014
Můžu říci, že jsme si to po dva a půl roku na cestě velice užívali. Samozřejmě, že se dostavily i obtíže, a někdy docela velké, ale to patří k věci. Za největší plus považuju právě to, že jsem nemusel putovat sám a sdílel radosti i strasti jednotlivých etap se starými i novými přáteli. A taky to, že jsme se všichni ve zdraví vrátili domů.

Start of expedition: August 17, 2011
Facing the West, attempting to fly on a paraglide as far as possible and never coming back to the start. In the Alps and Brazil it was PG bivouac with all things in harness or on the back, without any support, using public transport only. In Spain, at the Sahara, in Texas, in the Australian outback and in Asia it was traveling with the support by towing car. Among the continents I sent winch by post. In the Andes, I wandered by buses, with an flying attempt to cross the Altiplano - plateau 4,000 meters high and also coastal flight in Chile. In Florida, I assisted the unique test of airplane towing of paraglide, in Wyoming I joined friends, attempting the record flights in mountainous semi-desert. The most interesting fligths was in the Sahara - 150 km, the flight at Altiplano, flying in Utah with a ceiling of 5000m, or flights in an incredibly powerful thermal conditions in the western-central Australian outback.
Atlantic and Pacific Ocean I overcame with friends on a sailboats. In Venezuela I traveled with a friend by motor canoe and small aircraft supplying the gold miners in rain forests. The pearl of the expedition was a monthly pilgrimage by small motor boat along the Amazon. In these wet South American stages I all time have packed PG. Drying was then my main obsession :) The basic idea of ​​the trip was to alternate the northern and southern hemisphere, so I took four summers for two years. Due to the difficulties in overcoming the China, the expedition was extended until winter, so the Asian conclusion has not been so intensive paragliding. The last flight I did at Lake Balkhash in Kazakhstan. The adventure was transformed to off-road journey, particularly in Laotian mud, in Mongolian Gobi, or in the deserts around the Aral Sea.
Finish of expedition: 22 February 2014
I can say that I very enjoyed the trip all time. Of course, it came a difficulties and sometimes quite big, but it is normal while traveling. The greatest bonus I consider that I did not have to wander alone and shared the joys and sorrows of individual stages with old as well as new friends. And that we all returned home in good health.


Etapy/Stages:
Výbava:
Letím na Aspen4 od Gradientu
Sedačka je dodělávaná Lightneska (opravdu lehká, fakt pohodlná, ale nechutně drahá a chránič má nepříjemně tenký), batoh vlastní, šitý s pomocí přátel a dcery a dodělávaný cestou :)
Pro pěší etapy ultralehký spacák a stan pro jednoho (no, vlezlo by se i skromné děvče).
Dost mne trápí hmotnost přístrojů a všech nabíječek (220V, slunce, 12V). Vozím i miniaturní PC (600g) s XP, díky němuž s vámi mohu takhle komunikovat. Lékárnička, drobnosti na opravy, vše co nejmenší, ale nastřádá se to... Výborné je vícenásobné pertex oblečení.
Na vlekacích etapách se vlekáme Mišpulínem namontovaným na Ferdinandovi, což je docela obyčejná stará Felicia. V USA jej vystřídal Kremeš, tedy hodně starý Ford Explorer a v Austrálii a Ásii Tonda, 25 let stařičký Landcruiser.
Na Amazonce plujeme na 5m hliníkovém člunu "Papuči" vybaveném 15-koňovým motorem Yamaha. Člun je obvyklý typ, na němž jezdí lidé v okolí Manausu.
Česká briga La Grace je mou hostitelkou na přeplavbě Atlantiku a 43 stop dlouhá slupa Tayana jménem KaitlynII se mnou překonala Pacifik.
Equipment:
Wing: Aspen4 from Gradient
Harness: Lightness, home adapted for larger volume storage (Lightness is really light and really comfortable, but really expensive and protector is really thin)
Backpack: home made, sewn with the help of friends and daughters and compleeted on the road :)
Ultralight sleeping bag and tent for one (well, would also squeeze a modest girl).
I am quite troubled by weight of all devices and chargers (220V, sun, 12V). I take the miniature PC (600g) with XP, which allows me communicate with you.
First aid and repairing kits, small things, all as small as possible, but all accumulate more than nice amount...
Multiple extra thin outfits is excellent.
On winching stages we use "Mišpulín", excelent czech winch mounted on hitch of any car.
On the Amazonas we traveled on 5 m aluminum boat equipped with 15 hp Yamaha engine. The boat was the usual type, where people are going around Manaus.
Czech tallship La Grace hosts me on Atlantic passage and 43 feet length slup Tayana named KaitlynII passed me over The Pacific.


e-mail: vlasta.puczok (monkeytail) gmail com
Děkuji Vítkovi Fedrovi za to, že bezvadně vysoustružil ozubená kolečka a chytrá šoupátka pro tenhle web.